სასწავლო ცენტრი "სოლანა"

სასწავლო ცენტრი „სოლანა“ დაარსდა 2009 წლის 15 სექტემბერს.გვყავს პედაგოგები მრავალწლიანი გამოცდილებით. კვალიფიციური პედაგოგები შეგასწავლიან:

1. უცხო ენებს:
ინგლისურს, რუსულს, ჩინურს, ინდურ , იტალიურ, ესპანურ და გერმანულ ენებს,

2. შეისწავლება სხვადასხვაკომპიუტერული პროგრამები:

3. აუდიტ ბუღალტერი შეგასწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით, საბურალტრო კომპიუტერული პროგრამებით: “INFO”, “ORIS”-ი და “SUPERFIN”-ი.

4. კვალიფიცირებული პედაგოგები მოამზადებენ აბიტურიენტებს და მაგისტრანტებს უნარ ჩვევებში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.

5. სასწავლო ცენტრი ასევე მომაზადებს მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველებს ზოგად უნარ–ჩვევებში: წაკითხულის გააზრება და ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური წერა და რაოდენობრივი მსჯელობა:

1. მათემატიკა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან საშუალო სკოლის პროგრამას, თეორიულ მასალაზე დაყრდნობით სწავლობენ მაგალითების, ლოგიკური ამოცანების, სავარჯიშოების ამოხსნას. (იხ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამა მათემატიკა 2013")

2. ზოგადი უნარები – ცენტრის მსმენელები ვარჯიშობენ ლოგიკურ აზროვნებაში, ბლიც-ტესტებში, უტარდებათ ტრენინგები , ინტელექტუალური თამაშები და სხვა. (იხ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამა "ზოგადი უნარები 2013")

3. ინგლისური ენა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან ენის შუალედურ დონეს Intermediate Level (ლექსიკა, გრამატიკა, კითხვითი და სმენითი უნარ-ჩვევები). (იხ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამა "ინგლისური ენა 2013").

4. გერმანული ენა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან ენის Mittelstufe I დონეს (ლექსიკა, გრამატიკა, კითხვითი და სმენითი უნარ-ჩვევები). (იხ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამა "გერმანული ენა 2013").

5. რუსული ენა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან საშუალო სკოლის პროგრამის შესაბამის მასალას. (იხ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამა "რუსული ენა 2013").

7. ქართული ენა და ლიტერატურა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან გრამატიკისა და პრაქტიკული სტილისტიკის აქტუალურ საკითხებს, რათა სათქმელი თანმიმდევრულად, ნათლად, ზუსტად და სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით გადმოსცენ. (იხ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამა "ქართული ენა და ლიტერატურა 2013").

8. ქართული ლიტერატურა – ცენტრი მსმენელს აძლევს ლიტერატურის ვრცელ და საფუძვლიან ცოდნას.

გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი. სასწავლო ცენტრი "სოლანა" | თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N17. | ტელ: 599 333 806; 555 220 235 | facebook | e-mail: solana0103@yandex.ru , lana0103@mail.ru skype: lana_8080 | ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: დეკემბერი 2012

Top